blog

Kdy může úřad rozhodnout o odstranění stavby?

8.7.2022

Když postavíte stavbu tzv. na černo, tedy bez povolení příslušných úřadů, vystavujete se riziku, že vám bude úředně nařízená demolice. Odstranění stavby ale mohou úřady nařídit i v jiných případech, například při závadném technickém stavu stavby. Kdy ještě musíte zahájit bourací práce a hradit náklady s nimi spojené?

V těchto případech se zahajuje řízení

Žádná stavba nesmí být v tak závažném stavu, aby ohrožovala zdraví či dokonce život osob nebo zvířat. Nesmí ohrožovat ani životní prostředí a majetek třetích osob. V takovém případě může stavební úřad nejprve nařídit nápravu situace, a pokud k ní nedojde, pak odstranění stavby. Výjimkou jsou stavby uznané jako kulturní památky, zde se pak postup řídí zákonem o památkové péči.
Stavba může být odsouzená k demolici také v případě, že jste sice získali stavební povolení a všechny potřebné dokumenty, avšak během prací došlo k nálezu mimořádně cenných archeologických památek. V takovém případě nelze ve stavbě dále pokračovat a musí být opatrně a odborně zbourána.

Některé stavby stavební povolení nevyžadují. To ale neznamená, že při jejich výstavbě nemusíte brát ohled na žádné zákony nebo nařízení. Pokud realizací došlo k porušení některých právních předpisů (například stavění v ochranném pásmu bez souhlasu správce, zastínění jiné obytné místnosti), úřad může nařídit demolici.

Zajímavost: Cena demolice?

Ne vždy to končí demolicí.

Pokud k takovému stavu dojde, stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby a vy budete muset čekat na rozhodnutí. V některých případech je možné stavbu dodatečně povolit, pokud dojde k nápravě, a to i v případě zmíněných černých staveb. Musí být ale v souladu s územním plánem a doložit všechny potřebné dokumenty včetně projektové dokumentace. A jak vůbec stavební úřad zjistí pochybnosti o správném provedení stavby? Většinou při kontrolní prohlídce, která je prováděná na základě jakéhokoliv podnětu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky